การวิเคราะห์ข่าวและเหตุการณ์ในปัจจุบัน

โลกเราจะเป็นอย่างไรต่อไป?
คุณศุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
ผู้สื่อข่าว the nationได้พูดถึงการวิเคราะห์ข่าวและการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ
องค์ประกอบของการวิเคราะห์
การบรรยาย(Narrative)หรือบอกเล่าว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และทำไม
การอธิบาย(Explanation)คือการให้เหตุผล
การวิเคราะห์(Analysis)คือการวิเคราะห์แยกแยะ
การทำนาย(Prediction)คือการคาดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
ข้อเสนอแนะ(Recommendation)
   การวิเคราะห์
         คือการแยกแยะองค์ประกอบ เช่น
กรอบของการวิเคราะห์(Framework of Analysis)
หน่วยหรือปัจจัยการวิเคราะห์ (Analysis Unit)
 มุมมอง แง่มุม(Perspective)
 คุณค่า (Value)
บทสรุปของการวิเคราะห์(Conclusion)
คุณศุภลักาณ์ กาญจนขุนดี
ยกตัวอย่างการวิเคราะห์วิกฤติโลกและวิกฤติไทย
   การวิเคราะห์วิกฤติโลก เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยวิกฤติการณ์
เช่นสามารถวิเคราะห์ได้ว่าวิกฤติคืออะไร  สาเหตุของวิกฤติคืออะไร 
ทางออกหรือทางเลือกคืออะไร หรือตั้งการวิเคราะห์ด้วยประเด็นข้อถกเถียง
วิกฤติโลก
จากการวิเคราะห์ในมุมมองของคุณศุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
มองว่า ปัญหาของวิกฤติโลกเกิดจากความผิดพลาดทางด้านอุดมการณ์ตลาดเสรีโดยมีการเปิดเสรีในทุกปริมณฑลและอนุญาตให้บริษัทธุรกิจเอกชนเข้ามาควบคุมสังคม เพื่อหาผลกำไรส่วนตัว อนุญาตให้มีการขึ้นราคาสินทรัพย์อย่างไร้ขีดจำกัด เพราะมีสถาบันการเงินของสหรัฐเข้ามาช่วยเหลือวงจรในระดับโลกจึงจะสามารถอยู่ได้เพราะมีการกระตุ้นการบริโภคในสหรัฐทำให้เกิดเครดิตทางการเงินที่เสมือนยั่งยืนจากตลาดการเงินในสหรัฐอเมริกา ยุโรป ผู้บริโภคของคนตะวันตกหาเงินจากการเล่นตราสารการเงิน(กู้ยืม)ทำให้คนเอเชียไปซื้อหนี้(ตราสาร)จึงก่อให้เกิดโลกแห่งหนี้สิน
  
 วิกฤติไทย
วิเคราะห์ในมุมมองของคุณศุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
มองว่าเกิดจากการปรับโครงสร้างทางสังคมแบบเสรีนิยมใหม่หลังวิกฤติปี 40 มีการเกิดเสรีภาพบริการทางการเงิน การเข้าครอบงำของสถาบันการเงินธุรกิจตะวันตก มีการเปิดการค้าเสรี โดยเน้นตลาดเสรีเป็นหลัก เพื่อแปรรูปรัฐวิสาหกิจควบคุมเงินเฟ้อ และแปลงสินทรัพย์เป็นทุน สร้างสินค้าใหม่เกิดการบริโภคภายในประเทศและเปิดตลาดต่างประเทศ
นอกจากนี้ คุณศุภลักาณ์ กาญจนขุนดี ยังได้ทำนายถึงวิกฤติไทยว่าจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกจะเกิดการหดตัวประมาณ 26.51%เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2552 ในครึ่งแรกของปีจะหดตัว 20.30%โดยตลอดทั้งปีจะหดตัว5.10% ส่งผลกระทบก่อให้เกิดคนตกงานจำนวนมาก มีปัญหาทางสังคม และความยุ่งยากตามมาในสังคมไทย
       วิกฤติทางการเมืองเกิดจากวิกฤติดุลยภาพของดุลอำนาจในสังคม วิกฤติเศรษฐกิจปี40ทำให้พลังอำนาจเก่าปรับตัวไม่ได้ ทำให้การผลิตแบบเก่าล้มละลาย ภาคการเงินล้มสลาย เกิดการอยู่รอดและการเกิดใหม่ของนายทุนสมัยใหม่นำไปสู่การควบคุมอำนาจทางการเมือง  ทักษิณสร้างระบบการเมืองสร้างความสัมพันธ์ใหม่ข้ามระบบราชการ เกิดโครงการประชานิยม พวกฐานรากหญ้าสร้างเศรษฐกิจใหม่ๆเพื่อส่งขายและมีการเชื่อมโยงกับต่างประเทศทำให้เกิดการสูญเสียอำนาจและรากฐานทางสังคมสูญเสียฐานะทางการเงินและการเมือง
       ก่อเกิดพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย การยึดอำนาจโดยการรัฐประหาร กันยายน 2549 ทำให้เกิดตุลาการภิวัฒน์ นำไปสู่การยุบพรรคทางการเมืองจึงทำให้หวนคืนสู่อำนาจของพลังสังคมเก่าโดยพรรคประชาธิปัตย์เป็นตัวแทนของคุณค่าเดิมและ เป็นต้นแบบของชนชั้นนำที่มีชาติตระกูลดี มีการศึกษาสูง มีทรัพย์สมบัติจากที่ดินและมรดก เกิดการเกื้อหนุนจากระบบราชการและกองทัพ นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าประชานิยมแต่ก็ยังมีเครือข่ายประชานิยมทักษิณ เครือข่ายศักดินาสวามิภักดิ์จากเครือข่ายทักษิณเอง ทำให้เกิดอุดมการณ์ดีขึ้น เพราะมีความจงรักภักดีต่อกษัตริย์โดยมองว่าการสร้างศัตรูคือผู้ไม่จงรักภักดีเป็นผู้ไม่รักชาติและไม่มีความเป็นไทย
      บทสรุปของวิกฤติการณ์ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ต่างๆได้คือทางเลือก ทางรอด ความล้มเหลวและความอ่อนแอของขีดจำกัดของเศรษฐกิจพอเพียง การกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ้น การผลิต ประชาชนใช้จ่าย หนี้สิน การทำมาหากินแบบเดิมๆ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆให้กับทางการเมืองและเศรษฐกิจ
       จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาของคนทั่วโลกที่จะต้องช่วยกันแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชากรโลกที่ทั่วโลกต้องร่วมมือกันเร่งแก้ไขปัญหาเพราะจากผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนเดือดร้อนมีคนตกงานจำนวนมากเพราะบริษัทเลิกจ้างงานส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงควรมีการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติเพื่อให้ประชาชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

วิกฤติเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรต่อไป….
จะถดถ้อยเสี่ยมลงหรือจะดีขึ้น  ใครคือผู้กำหนด
โปรดอย่าละเลยกับปัญหาที่เกิดขึ้น
 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: